Školský parlament

Školský parlament

sp

 1. Školský parlament je pomocný orgán školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.
 2. Poslaním školského parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.
 3. Spolupracuje s vedením školy,  so žiakmi aj s učiteľmi školy.
 4. Spolupracuje s mestským parlamentom. Naším zástupcom mestského parlamentu v školskom roku 2014/2015  je Viktória Šándorová a Renáta Dobrovodská z 8.B.
 1. Členmi školského parlamentu sú žiaci – „poslanci“ ZŠ (predsedovia, podpredsedovia triedy), ktorí sú volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy. Hlasovanie je tajné. Predseda triedy, člen žiackeho parlamentu ,je volený vždy na jeden školský rok. Člen žiackeho parlamentu môže byť aj samostatná funkcia v triede. Člena žiackeho parlamentu, teda poslanca, si volia žiaci 5. – 8. ročníka.
 2. V prípade nespokojnosti s činnosťou poslanca má trieda právo ho odvolať a zvoliť si nového „poslanca“. Ak sa „poslanec“ nezúčastní troch zasadnutí žiackeho parlamentu bez adekvátneho ospravedlnenia, ostatní členovia žiackeho parlamentu majú právo ho odvolať.
 3. Sídlom školského parlamentu je Základná škola Mudroňova 83, Bratislava.
 4. Na zasadnutiach školského parlamentu sa zúčastňuje učiteľ školy, ktorý bol poverený vedením školy.
 5. Školský parlament je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých „poslancov“.
 6. Parlament zasadá minimálne dvakrát mesačne, vždy v dopredu dohodnutý čas.
 7. Parlament má právo pozvať si v priebehu roka hosťa, ktorý im zodpovedá  na ich otázky. Hosťom môže byť riaditeľ školy, zástupca riaditeľa školy, výchovný poradca, psychológ školy, koordinátor výchovy, pedagogický, alebo iný zamestnanec školy.
 8. Školskému parlamentu bola pridelená nástenka. Poslanci parlamentu si volia funkciu – nástenkár, ktorý sa počas roka sa o nástenku stará. Táto nástenka je umiestnená na chodbe II. stupňa školy.
 1. Program rokovania školského parlamentu zostavuje predseda školského parlamentu, ktorým je pre školský rok 2014/2015 Kristína Hrneková z 8.A, spolu s pedagogickým zástupcom parlamentu..
 2. Počas každého rokovania sa vedie zápisnica.
 3. Činnosť školského parlamentu  sa bude riadiť podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný a schválený členmi žiackeho parlamentu.
 4. Na zmenu štatútu a jeho doplnenie je potrebná nadpolovičná väčšina členov.
 1. Zasadnutie školského parlamentu zvoláva pedagogický pracovník alebo jeho predseda.
 2. Predseda parlamentu má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov.
 3. Predseda parlamentu je volený na jeden školský rok tajným hlasovaním.
 4. Mimoriadne zasadnutie  žiackeho parlamentu môže zvolať len pedagogický zástupca, predseda parlamentu alebo nadpolovičná väčšina „poslancov“.
 1. Podpredseda vypracúva zápisnicu z každého zasadnutia parlamentu a vedie zasadnutie spolu s jeho predsedom.
 2. Pomáha predsedníčke žiackeho parlamentu.
 3. V prípade neprítomnosti predsedníčky parlamentu vedie zasadnutie parlamentu.
 4. Na slávnostnom otvorení a ukončení činnosti parlamentu si pripravuje príhovor na zhodnotenie činnosti parlamentu, prípadne na povzbudenie poslancov do plnenia svojej funkcie.

Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na našej škole.

Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Budem ako poslanec parlamentu zapájať svoju triedu do akcií školy, budem im informácie zo zasadania vždy odovzdávať pravdivé. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.

 1. Poslanec školského parlamentu je povinný povedať v triede všetko, čo sa dozvedel na zasadnutí.
 2. Na každé zasadnutia si poslanci nosia zošit (slovník), do ktorého si zapisujú všetko, čo na zasadnutí rozoberú.
 3. Zánik členstva v ŠP :
 4. a) vystúpením poslanca
  b) vylúčením poslanca z dôvodu neúčasti alebo iného priestupku
  c) zánikom ŠP
 5. Poslanec ŽP sleduje nástenku parlamentu
 6. Zapája sa aktívne do činností, akcií žiackeho parlamentu.
 7. Navrhuje a organizuje akcie žiackeho parlamentu.

 

 1. dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v ŠP
 2. čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým
 3. organizačné schopnosti
 4. zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní
 5. rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov,  schopnosť argumentácie a  vedenia dialógu
 6. vedieť rešpektovať rozhodnutie väčšiny
 1. Na prvom zasadnutí sa volí predseda školského parlamentu.
 2. Súčasťou každého rokovania žiackeho parlamentu je riešenie  pripomienok poslancov, ktoré  získali od svojich spolužiakov: správanie žiakov, vyučovací proces, organizovanie besiedok, akadémií, športových a vedomostných súťaží, zábavné podujatia, návrhy na estetizáciu školy, čistota školy.
 1. Nástenkár školského parlamentu má na starosti obnovovanie nástenky na chodbe.
 2. Nástenkár žiackeho parlamentu úzko spolupracuje s predsedom parlamentu a pedagogickým zástupcom. Tí mu môžu poskytnúť informácie počas školského roka, ktoré je potrebné uverejniť.
 1. Novinári školského parlamentu majú na starosti zbieranie jednotlivých príspevkov do časopisu
 2. Úlohou novinárov školského parlamentu je jednotlivé príspevky poslancov zbierať, dopracovávať a aj vypracovávať nové.
 3. Spolu s pedagogickým zástupcom poslanci, ktorí sa angažujú v novinárskej činnosti, vypracujú, opíšu a zhodnotia každú akciu zorganizovanú školským parlamentom, doplnia ju.
 4. Poslanci – novinári majú právo obrátiť sa na pedagogického zástupcu pri tvorbe i úprave novinových správ (pomoc pri pravopisných, štylistických i formálnych problémoch tvorby článkov).
 5. Články pre poslancov píšu aj ostatní žiaci školy, ktorí sa tiež zúčastňujú rôznych akcií a sú členmi redakcie Mudroňovín.
 1. Hovorca školského parlamentu cez rozhlas informuje o najdôležitejších akciách všetkých žiakov školy.
 2. Informuje o činnosti parlamentu