Rada školy

Rada školy pri ZŠ Mudroňova 83 bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe volieb zo dňa 22. apríla 2012.

Členovia rady školy

RADA ŠKOLY Funkcia Zvolený za
p. Martin Baďura predseda rodičov
JUDr. Barbora Pláteníková podpredseda rodičov
Bc. Ivan Bútora člen delegovaný za zriaďovateľa
p. Anastázia Pittnerová člen delegovaný za zriaďovateľa
Ing. Jana Španková člen delegovaný za zriaďovateľa
Viktor Muranský člen delegovaný za zriaďovateľa
Barbora Šunová člen rodičov
Katarína Flašková člen rodičov
Jana Trnková člen pedagogických zamestnancov
Mgr. Lýdia Rebrová člen pedagogických zamestnancov
Bc. Zuzana Mráziková člen nepedagogických zamestnancov