Organizácia

Poriadok Školského klubu detí (ŠKD) pri ZŠ na Mudroňovej ulici 83 v Bratislave

 1. ŠKD je určený pre deti 1. stupňa ZŠ.
 2. Každý člen ŠKD musí mať vyplnený osobný lístok s dátumom zápisu a podpisom zákonného zástupcu. V prípade, že dieťa opúšťa ŠKD samo, jeho odchod musí byť jasne stanovený hodinou. Každú zmenu treba písomne oznámiť pani vychovávateľke. Dieťa nesmie opustiť ŠKD po telefonickom rozhovore s rodičom bez vedomia pani vychovávateľky.
 3. Deti sú zaraďované do jednotlivých oddelení na základe naplnenosti oddelenia s prihliadnutím na vek skupiny.
 4. Prevádzka ŠKD je od 6.30 hod. – do 7.30 hod. (vstup do budovy školy) a od skončenia vyučovania do 18.00 hod.
 5. Rannú službu vykonávajúca pani vychovávateľka preberá zodpovednosť len nad tými deťmi, ktoré vstúpili do budovy školy – herne ŠKD.
 6. Streda, piatok – rodičia si svoje dieťa môžu vyzdvihnúť po ukončení vyučovania/o 12.30 hod. alebo o 13.30 hod./ potom až po 15.30hod., aby nebola narušená činnosť v oddelení. Deň sa určí po dohovore na triednych aktívoch.
 7. V prípade porušovania vnútorného poriadku školy a ŠKD môže byť dieťa napomenuté vychovávateľkou oddelenia, vedúcou vychovávateľkou alebo riaditeľom školy. Za opakované hrubé porušovanie vnútorného poriadku školy a ŠKD môže byť dieťa vylúčené z ŠKD.
 8. Paušálny poplatok za pobyt v ŠKD je stanovený zriaďovateľom školy a musí byť uhradený vždy do 10. v mesiaci na číslo účtu 1658877057/0200. Do odkazu pre prijímateľa udať meno dieťaťa.

PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU

Pri pobyte v ŠKD musím dodržiavať tieto zásady a pokyny:

 • Po príchode do ŠKD odkladám školskú aktovku na určené miesto.
 • Dodržujem hygienické zásady.
 • Na obed a z obeda odchádzam v sprievode pani vychovávateľky.
 • V jedálni sa správam slušne a dodržujem zásady slušného stolovania.
 • Na školskom ihrisku dodržiavam pokyny pani vychovávateľky.
 • Pri športových hrách sa správam ohľaduplne voči kamarátom.
 • Pri hrách na dvore nepoužívam palice bez vedomia pani vychovávateľky.
 • Ak sa zraním alebo sa necítim dobre, okamžite to hlásim pani vychovávateľky.
 • Pri pobyte mimo areálu školy sa riadim pokynmi pani vychovávateľky.
 • Nikdy svojvoľne neopúšťam oddelenie, v prípade odchodu oznámim dôvod pani vychovávateľke.
 • K vybaveniu a zariadeniu ŠKD sa správam šetrne .
 • Nesmiem manipulovať s elektrickými zariadeniami, zástrčkami, so žalúziami a oknami .
 • S nožnicami a inými ostrými predmetmi pracujem maximálne opatrne, pod dohľadom dospelej osoby.
 • V priestoroch školy nebehám, správam sa bezpečne .
 • Do ŠKD nenosím hračky, cenné veci, elektronické hračky – pani vychovávateľka nezodpovedá za poškodenie, prípadnú stratu /ani za mobily/.
 • Pri odchode z ŠKD odložím vypožičané hračky a iné potreby na pôvodne miesto a urobím si poriadok .
 • Udržujem poriadok v šatni, pri odchode domov prezuvky odkladám do vrecúška alebo poličky.

Číslo: 423/2012

Miesto, dátum: Bratislava, 15. október 2012

R O Z H O D N U T I E

Riaditeľ Základnej školy, Mudroňova 83, 811 03 Bratislava, ako príslušný správny orgán podľa ustanovenia § 5 ods. 3 písm. j), § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 vyhlášky č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe, vydáva s účinnosťou od 1. novembra 2012

rozhodnutie o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom klube detí vo výške 23 EUR/mesačne na jedno dieťa ak má dieťa a jeho zákonný zástupca trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, je výška príspevku znížená o 5 EUR mesačne na jedno dieťa

Odôvodnenie:

Na základe zápisného lístka dieťaťa a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto (VZN) č. 5/2012 zo dňa 25. 9. 2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania, riaditeľ školy rozhodol tak, ako je vyššie uvedené.

Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Povinný príspevok môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka svojím rozhodnutím čiastočne alebo úplne odpustiť starosta v prípade, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Poučenie:
Proti rozhodnutiu možno podať návrh na začatie konania podľa príslušných ustanovení občianskeho súdneho poriadku. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.

Mgr. Richard Savčinský
riaditeľ školy