O nás

mudr_sllide_005

Základná škola Mudroňova

Naša základná škola sídli v mestskej časti Bratislava – Staré mesto v krásnej lokalite v blízkosti Horského parku, Slavína a Bratislavského hradu na Mudroňovej ulici. Vznikla 1. septembra v roku 1959 a zaraďuje sa medzi najúspešnejšie školy v Bratislave.

Počty žiakov

Tento školský rok školu navštevuje 487 žiakov v 21 triedach. Z toho je na prvom stupni 278 žiakov v 12-tich triedach a na druhom stupni 209 žiakov v 9-tich triedach. Školská družina poskytuje 10 oddelení viac ako 260 žiakom.

Ako spomínajú naši bývalí žiaci na Mudronku

Poslaním školy je v spolupráci s rodičmi žiakov a miestnou komunitou vychovávať zodpovedných, celoživotne sa vzdelávajúcich žiakov s mravnými postojmi a ideálmi, ktorí sú vyzbrojení zručnosťami a vedomosťami potrebnými na úspešný život v meniacej sa a rozmanitej globálnej spoločnosti. Sme moderná škola, ktorá poskytuje vzdelávanie v súlade s európskymi trendmi, s dôrazom na tvorivo – humánnu metódu.

Na škole máme 42 pedagogických zamestnancov, ktorí majú k žiakom profesionálny kvalitný diferencovaný prístup po odbornej aj ľudskej stránke. Zdôrazňujeme nedirektívny vzťah učiteľov k žiakom založený na vzájomnej úcte, rešpekte, spolupráci a pozitívnej motivácii. Nekladieme dôraz na pamäťové učenie sa, ale na tvorivé rozvíjanie a zdokonaľovanie celistvej osobnosti žiaka. Učitelia sú otvorení komunikácii s rodičmi.

Sme hrdí na úspechy našich žiakov, ktorí dosahujú hodnotné umiestnenia v športových, jazykových, matematických či umeleckých súťažiach. Sme niekoľkonásobnými držiteľmi cenného Putovného pohára CVČ O najúspešnejšiu školu.
V rámci testovania deviatakov sme pravidelne úspešnejší ako celoslovenský priemer.

Záleží nám na komunikácii, informovanosti a zmysluplnej interakcii medzi pedagógom, žiakom a rodičom. Spolupráca školy a rodiny má výrazný vplyv na úspešné vzdelávanie detí.

Priestory školy slúžia nielen na vzdelávanie počas vyučovania, ale aj na rozvíjanie individuálnych pozitívnych záujmov a talentu žiakov. Dôležitou súčasťou školy je školská družina, záujmové krúžky a pobočka ZUŠ. Tým poskytujem žiakom a rodičom komplexnú službu počas celého dňa.

Vytvárame podmienky na rozvíjanie schopností žiakov v oblasti počítačovej gramotnosti a práce s IKT, sledujeme novinky a zabezpečujeme technické príslušenstvo a odborný rast pedagógov vyučujúcich informatiku.

Radíme sa medzi prvé školy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. Školský učebný plán so zachovaním všeobecného zamerania s vyššou preferenciou cudzích jazykov vytvára podmienky na kvalitné vzdelávanie sa v anglickom a nemeckom jazyku, pričom francúzsky jazyk sprostredkúva škola v záujmovom vzndelávaní sa. Škola zabezpečuje konverzácie s anglicky hovoriacimi lektormi a organizuje tiež jazykové pobyty v Anglicku.

DOKUMENTÁCIA, ZMLUVY a FAKÚRY

Prezentácia školy od Staromestskej televízie